Bekijk hier de tv-films Bouwen aan de Toekomst met staal.
Nieuws
ABN AMRO: ‘Nederland pionier in circulaire economie’
Nederland kan in de wereld een voortrekkersrol vervullen in de 'circulaire economie', aldus ABN AMRO in een recent rapport.
‘Circulair bouwen biedt kansen aan handels- en sloopbedrijve
Circulair bouwen beslaat de gehele keten in de bouw, maar biedt vooral kansen aan sloop- en handelsbedrijven, aldus ING Economische Bureau.
Update in duurzaam staal
Het jaarlijkse duurzaamheidsseminar van Bouwen met Staal, ditmaal op 14 september a.s., staat weer bol van de noviteiten in duurzaam staalgebruik.

ING: ‘Circulair bouwen biedt kansen aan handels- en sloopbedrijven’

1 september 2017

Naast energiebesparing in de gebruiksfase van gebouwen en civiele werken tekent zich in ons land een tweede, brede trend af in het streven naar het verlagen van milieubelasting door bouwactiviteiten en gebouwen. Die trend heet circulair bouwen. Naar analogie van de'circulaire economie' draait 't bij circulair bouwen om het zoveel mogelijk hergebruiken van bouwproducten. Om zo de inzet van fossiele grondstoffen voor de vervaardiging van bouwproducten te minimaliseren, maar ook het bijbehorende energiegebruik, emissies, hinder en afval terug te brengen. Circulair bouwen beslaat de gehele keten in de bouw en brengt voor elke ketenpartner specifieke rollen, activiteiten én kansen en bedreigingen met zich mee. ING Economisch Bureau heeft hierop gestudeerd en de bevindingen gepubliceerd in het 24 pagina's tellend rapport 'Circulair bouwen'.

Provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat en woningcorporaties kunnen vanuit hun maatschappelijke taak het voortouw nemen bij circulair bouwen, constateren de economen van ING. Van de gehele Nederlandse bouwproductie is bijna 30% gerelateerd aan deze overheids- en semi-overheidsinstellingen. Die 30% vertegenwoordigt een jaarbedrag van zo'n 25 miljard euro. Ook multinationals zijn van betekenis voor de verdere implementatie van circulair bouwen. Vanuit deze grootondernemingen ontstaat steeds meer vraag naar circulaire huisvesting, als invulling van het MVO-beleid.

Circulair bouwen stoelt, zoals gesteld, op hergebruik van bouwdelen. Dat biedt kansen aan slimme slopers. Door gebouwen doordacht te ontmantelen, blijven de bouwdelen zoveel mogelijk in tact en lenen zich dan beter voor hergebruik. De distributie van deze gebruikte bouwdelen biedt tevens nieuw perspectief aan de (groot)handelsbedrijven binnen de bouwketen. Deze bedrijven kunnen hun netwerk van aannemers en toeleveranciers benutten om 'oude' bouwdelen op te kopen en opnieuw aan te bieden.

Door gebouwen en de onderdelen daarvan slim, modulair te ontwerpen, kunnen gebruikte producten en materialen goedkoper worden dan nieuwe. Die kans wordt nog groter, als de kwaliteit van de producten en materialen dankzij adequaat onderhoud voor de langere duur gewaarborgd blijft. Op dit moment leveren de in- en verkoop van de oude bouwproducten en materialen nog niet of nauwelijks marge op. De productieprocessen voor nieuwe producten en materialen zijn decennialang geoptimaliseerd en daardoor relatief goedkoop geworden. Bovendien liggen de meeste grondstoffenprijzen op een laag niveau. Hierdoor legt het circulaire model het momenteel meestal nog af tegen het traditionele, lineaire model.

Een toenemende vraag, een toenemende bereidheid om er (meer) voor te betalen en een toenemende efficiency van het circulaire proces kunnen de marges op tweedehands producten en materialen voor de bouw de komende jaren zeker laten stijgen. Bij dat circulaire bouwmodel komen ook nieuwe businessmodellen kijken. Bij circulariteit wordt onderhoud voor behoud van kwaliteit en verlenging van levensduur steeds belangrijker. Daartoe kan de leverancier transformeren van een pure productie- en verkooporganisatie naar een dienstenorganisatie die tevens het onderhoud en zelfs het beheer van het product in het gebouw verzorgt.

Nog een stap verder dan dit 'onderhoudsmodel' gaat het 'servicemodel'. Hierbij blijft de leverancier na levering eigenaar van het product en draagt de bijbehorende risico's (prestatiegarantie). Ook staat hij garant voor terugname als het product overbodig is geworden. Het onderhouds- en vooral het servicemodel zijn in beginsel vooral kansrijk bij 'smart buildings' en technisch complexe producten zoals klimaatinstallaties en liften, omdat hiervoor veel specifieke kennis benodigd is die de gebruiker doorgaans ontbeert.ABN AMRO: ‘Nederland pionier in circulaire economie’
Nederland kan in de wereld een voortrekkersrol vervullen in de 'circulaire economie', aldus ABN AMRO in een recent rapport.
Update in duurzaam staal
Het jaarlijkse duurzaamheidsseminar van Bouwen met Staal, ditmaal op 14 september a.s., staat weer bol van de noviteiten in duurzaam staalgebruik.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2017      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey