Tijdelijke Rechtbank Amsterdam wint Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018
Nieuws
Zonne-energie verovert Nederland
In ons land is zonne-energie bezig met een stevige opmars. In het eerste halfjaar 2018 zijn 2,3 miljoen nieuwe zonnepanelen geplaatst, een record.
Nieuwe BENG-eisen bekend
Afgelopen dinsdag zijn de nieuwe BENG-eisen bekend gemaakt. De eisen zijn van kracht per 1 januari 2020 voor alle nieuwbouwprojecten.
Productie transformatiewoningen blijft op peil
Het herbestemmen van bestaande panden heeft in 2016 en 2017 jaarlijks 7.500 woningen opgeleverd. Het aantal komt overeen met dat van 2015 en 2013.
Klimaatakkoord-besprekingen in volgende ronde
De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord zijn een nieuwe, tweede fase ingegaan. Deze fase dient uit te monden in een concept-Klimaatakkoord.
Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019
De inschrijving voor de Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019 is geopend (tot 21 december a.s.)
Groene waterstoffabriek in de IJmond op komst?
Havenbedrijf Amsterdam, Tata Steel en Nouryon gaan werken aan waterstoffabriek voor schonere staalproductie.

Klimaatakkoord-besprekingen in volgende ronde

12 november 2018

De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord zijn een nieuwe, tweede fase ingegaan. Deze fase dient uit te monden in een concept-Klimaatakkoord tussen het Rijk, provincies, gemeenten en andere mede-overheden, maatschappelijke instellingen, werknemers- en werkgeversorganisaties en het bedrijfsleven. In het Klimaatakkoord komt vast te liggen hoe ons land de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% zal hebben gereduceerd ten opzichte van 1990.

De eerste fase van de Klimaatakkoord-besprekingen is afgelopen zomer afgerond. Hierbij zijn de meer dan honderd deelnemers aan vijf verschillende sectortafels het nagenoeg unaniem eens geworden over de algemene doelen en maatregelen voor de CO2-reductie binnen hun sector. De sectortafels (en hun onafhankelijke voorzitters) zijn: Gebouwde omgeving (Diederik Samsom), Mobiliteit (Annemieke Nijhof), Industrie (Manon Janssen), Elektriciteit (Kees Vendrik) en Landbouw & landgebruik (Pieter van Geel). Planbureaus hebben de voorstellen van de tafels doorgerekend en concluderen dat ze 'voldoende potentieel' bezitten. Concrete strategieën en acties ontbreken echter nog. Daartoe is nu fase twee gestart.

De resultaten van fase één zijn 10 juli jl. door het Klimaatberaad aan de regering overgebracht. Het kabinet heeft hierop haar standpunt wereldkundig gemaakt als het gaat om de richting van het Klimaatakkoord, de politieke ruimte en de financiële armslag. Aan de hand van deze uitgangspunten moeten de sectortafels hun voorstellen nu verder uitwerken. De voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels, heeft per brief van 5 oktober jl. aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het gewenste proces uit de doeken gedaan. Onderhandelingen worden gevoerd over in totaal 29 onderwerpen, vastgesteld door het Klimaatberaad in samenspraak met de vier direct belanghebbende ministeries: Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Sommige onderwerpen komen slechts aan één sectortafel ter sprake. Sectoroverstijgende items zoals arbeidsmarkt, innovatie en financiering worden door alle vijf tafels behandeld.

In elk geval dient elke tafel een concreet reductieprogramma op te stellen, met aandacht voor onder meer wet- en regelgeving, beleidsmatige aanpak en -instrumenten, (uitvoerings)technische maatregelen, financiën en tijdpad. Daarbij moet duidelijk zijn welke partijen zich achter de plannen hebben geschaard. 'Het voortouw voor de onderhandelingen ligt bij de sectortafels. In het Klimaatberaad zorgen de tafelvoorzitters voor een goede onderlinge afstemming. Het Klimaatberaad ziet toe op een goede voortgang en bewaakt de onderlinge samenhang,' aldus Ed Nijpels in zijn brief.

Het eindresultaat is een concept-Klimaatakkoord, dat planbureaus gaan beoordelen op doeltreffendheid, kostenefficiency, impact op de Rijksbegroting en de kosteneffecten voor bedrijven en burgers. Ook kunnen de onderhandelingspartners dan hun achterban informeren en consulteren. Een definitief akkoord staat op de rol voor 2019.Zonne-energie verovert Nederland
In ons land is zonne-energie bezig met een stevige opmars. In het eerste halfjaar 2018 zijn 2,3 miljoen nieuwe zonnepanelen geplaatst, een record.
Nieuwe BENG-eisen bekend
Afgelopen dinsdag zijn de nieuwe BENG-eisen bekend gemaakt. De eisen zijn van kracht per 1 januari 2020 voor alle nieuwbouwprojecten.
Productie transformatiewoningen blijft op peil
Het herbestemmen van bestaande panden heeft in 2016 en 2017 jaarlijks 7.500 woningen opgeleverd. Het aantal komt overeen met dat van 2015 en 2013.
Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019
De inschrijving voor de Benelux Trofee voor Thermisch Verzinken 2019 is geopend (tot 21 december a.s.)
Groene waterstoffabriek in de IJmond op komst?
Havenbedrijf Amsterdam, Tata Steel en Nouryon gaan werken aan waterstoffabriek voor schonere staalproductie.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2018      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey