SoViST: nieuwe, gratis tool voor berekenen geluid en trillingen in lichte gebouwen.
Nieuws
Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal
Tot 11 mei a.s. kunt uw projecten inschrijven voor de Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018
MPG=1 per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 is de grenswaarde voor de MPG van kracht voor nieuwe woningen en nieuwe kantoren die groter zijn dan 100 m2.
‘Salderingsregeling zonnepanelen moet blijven’
Maatschappelijke organisaties en lokale energiecoöperaties protesteren tegen voorgenomen vervroegde beeindiging van salderingsregeling zonnepanelen.
NEV 2017 gepubliceerd
De energietransitie in Nederland is uit de startblokken maar verdient versnelling, zo blijkt uit de nieuwe Nationale Energieverkenning.
Grenswaarde MPG
De Minister van Binnenlandse Zaken wil de grenswaarde voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) per 1 januari 2018 invoeren.
SoViST
SoViST is de nieuwe, gratis tool voor het bepalen van de akoestische prestaties van lichte gebouwen.

Energietransitie in Nederland: goed, maar nog niet goed genoeg

11 december 2017

Het energieverbruik in ons land neemt af, de energiebesparing toe. Hernieuwbare energieopwekking gaat sneller groeien en de uitstoot van broeikasgassen daalt substantieel. De werkgelegenheid in de duurzame energieactiviteiten zit in de lift, zo ook de samenwerking tussen gemeenten en provincies aan plannen voor energietransitie. Deze positieve trends ten spijt, de verschillende doelen voor energie en klimaat worden hoogstwaarschijnlijk niet gehaald in 2020. Dat blijkt uit de nieuwe Nationale Energieverkenning (NEV) van ECN, Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS. Elk jaar vormen de feiten en cijfers in de NEV de grondslag voor politieke besluitvorming en voer voor het maatschappelijke debat in Nederland over energie en klimaat. Dit jaar is de NEV inzetbaar bij de uitwerking van het regeerakkoord van het kabinet Rutte III.

Hernieuwbare energie

In 2020 heeft hernieuwbare een aandeel van 12,4 procent over het totaal van de opgewekte energie in ons land, aldus de NEV. Vorig jaar was dat nog 6 procent. In 2023 is het aandeel doorgestegen naar 16,7 procent. Daarmee is het doel voor 2023 – minimaal 16 procent – gehaald. In het huidige groeiscenario blijft het doel van 14 procent per 2020 echter buiten bereik.

In vergelijking met de cijfers van 2016 komt de NEV van dit jaar, als het gaat om energie, met zowel mee- als tegenvallers voor 2020. Een van de positieve verrassingen is de productie van zonnestroom, die ten opzichte van vorig jaar nog meer groeit. Ook hernieuwbare elektriciteit groeit snel, zo laat de verkenning weten. Over nog geen acht jaar, in 2025, kan hernieuwbare elektriciteit al de helft van de totale elektriciteitsbehoefte in Nederland voor zijn rekening nemen. In 2030 is dit aandeel opgelopen tot tweederde. Hierbij wordt er wel van uit gegaan dat het huidige stimuleringsbeleid van de overheid, bijvoorbeeld in de vorm SDE+-subsidie, ook na 2020 wordt voortgezet. Op het gebied van windenergie, hernieuwbare warmte en duurzame (bio)brandstoffen gaat de groei minder snel.

Uitstoot broeikasgassen

De emissie van broeikasgassen loopt volgens de NEV 2017 vanaf 1990 tot aan 2020 met 23 procent terug. De NEV 2016 presenteerde hetzelfde percentage. Met 23 procent wordt níet voldaan aan de uitkomsten van de Klimaatzaak. In deze rechtzaak van duurzaamheidsorganisatie Urgenda tegen de Nederlandse staat, twee jaar geleden, luidde het gerechtelijk vonnis: 25 procent. Het is echter niet ondenkbaar dat dit reductiepercentage toch wordt gehaald. De NEV calculeert diverse onzekerheden in, onder meer met betrekking tot de inzet van conventionele elektriciteitscentrales in ons land en over de grenzen. Hierdoor zal de reductie uiteindelijk liggen tussen 19 en 27 procent. In 2030 valt een reductie van 31 procent ten opzichte van 1990 te verwachten, met een onzekerheidsmarge van 19 tot 38 procent.

Energiebesparing

75 Petajoule is de besparing op energieverbruik in 2020, als gevolg van maatregelen uit het Energieakkoord. Daarmee wordt het doel van 100 petajoule hoogstwaarschijnlijk niet bereikt. Nieuwe maatregelen voor de energie-intensieve industrie, huishoudens en de sociale huursector leveren naar verwachting een extra besparing op van 22 petajoule. De besparing uit sommige andere maatregelen van het Energieakkoord is echter met 15 petajoule naar beneden bijgesteld. Hierdoor ligt de totale besparing per saldo slechts 7 petajoule hoger dan in de NEV 2016.

Duurzame werkgelegenheid

Met de werkgelegenheid uit duurzame energieactiviteiten gaat ’t prima. Tussen 2014 en 2016 steeg de werkgelegenheid al van 46.000 naar 52.000 arbeidsjaren. In 2020 is deze stijging doorgezet naar zo’n 64.000 arbeidsjaren. De groei is vooral te danken aan nieuwe investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing. Ter vergelijk: de werkgelegenheid door per definitie niet-duurzame (conventionele) energieactiviteiten bedraagt momenteel 73.000 arbeidsjaren en neemt naar verwachting af tot ongeveer 62.000 arbeidsjaren in 2020.

De NEV komt jaarlijks tot stand op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Ook de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Borgingscommissie van het Energieakkoord zijn nauw betrokken.Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal
Tot 11 mei a.s. kunt uw projecten inschrijven voor de Nationale Staalprijs en Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018
MPG=1 per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 is de grenswaarde voor de MPG van kracht voor nieuwe woningen en nieuwe kantoren die groter zijn dan 100 m2.
‘Salderingsregeling zonnepanelen moet blijven’
Maatschappelijke organisaties en lokale energiecoöperaties protesteren tegen voorgenomen vervroegde beeindiging van salderingsregeling zonnepanelen.
Grenswaarde MPG
De Minister van Binnenlandse Zaken wil de grenswaarde voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) per 1 januari 2018 invoeren.
SoViST
SoViST is de nieuwe, gratis tool voor het bepalen van de akoestische prestaties van lichte gebouwen.
Pagina 1 van 1
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Colofon      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2018      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey