Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Vakbond introduceert plan groene staalproductie
Afgelopen vrijdag (11 juni) hebben tientallen medewerkers van Tata Steel Nederland, samen met FNV Metaal, een petitie tot behoud van Tata Steel IJmuiden aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. De petitie ging vergezeld van een plan van de vakbeweging voor vergroening van de staalproductie.
EU wil Importheffing op staal, cement en aluminium
De Europese Commissie is voornemens om bedrijven (of particulieren) die staal, cement en aluminium van buiten de EU invoeren tot de EU, te laten betalen voor de uitstoot van broeikasgassen.
Urgenda eist extra klimaatmaatregelen van kabinet
Stichting Urgenda vraagt het kabinet om binnen een maand extra klimaatmaatregelen te treffen.
Kwart meer duurzame energie
Het afgelopen jaar is 24 procent meer duurzame energie (stroom en warmte) geproduceerd dan in het jaar daarvoor.
MPG per 1 juli aangescherpt
De eis voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) gaat per 1 juli a.s. van 1,0 naar 0,8.

Nieuws

Kwart meer duurzame energie

10 mei 2021

Het afgelopen jaar is 24 procent meer duurzame energie (stroom en warmte) geproduceerd dan in het jaar daarvoor. Die groei staat gelijk aan 36 Peta joule (PJH) en kan voorzien in de energiebehoefte van zo’n 300.000 Nederlanders, bijvoorbeeld alle inwoners van Nijmegen en Leeuwarden tezamen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl

Bij de productie van stroom is het aandeel uit hernieuwbare bronnen inmiddels opgelopen tot ruim 26 procent. In 2019 was van alle gewonnen elektriciteit zo’n 18 procent hernieuwbaar.

Voornaamste aanjager van de groei is de toename van het aantal zonnepanelen en windmolens. Volgens Energieopwek is het zonnevermogen gegroeid met ongeveer 35 procent, het windvermogen op land met circa 13 procent. Deze 13 procent komt niet alleen door het installeren van nieuwe windmolens, maar ook door oudere molens te vervangen door nieuwe turbines met een groter vermogen.

Op zee is de windcapaciteit fors uitgebreid, mede dankzij de windparken Borssele 1 en 2. Ook de Borssele 3 en 4 zijn al gedeeltelijk operationeel. Deze vier parken in de Noordzee, voor de Nederlandse kust, zijn gezamenlijk goed voor de stroomvoorziening van zo’n 1,9 miljoen huishoudens. Ook de gefaseerde ingebruikname van nieuwe offshore parken van Shell en Eneco heeft bijgedragen aan de groei.


Aandeel hernieuwbare stroom met bijdragen per bron in 2020 (© Energieopwek.nl).

De gunstige cijfers van Energieopwek worden bevestigd door WindEuropa. De brancheorganisatie voor de windenergie-industrie in Europa laat weten dat het totale windenergievermogen in 2020 met meer 2,9 gigawatt is gegroeid. Dat komt overeen met de elektriciteitsconsumptie van bijna 4 miljoen Nederlandse huishoudens. Op zee bedraagt de algehele capaciteit van Europese windparken nu ruim 25 gigawatt. Het afgelopen jaar is in Europa een slordige 26 miljard euro in nieuwe windparken gestoken. Deze investering levert de komende jaren naar verwachting 7,1 gigawatt windenergie extra op.

Met de huidige 26 procent duurzame stroom is het doel van het Klimaatakkoord weliswaar dichterbij gekomen, maar nog lang niet binnen handbereik. Volgens het Klimaatakkoord dient het aandeel duurzame stroom in 2030 op gemiddeld 70 procent uit te komen.

Bij de algehele productie van duurzame energie, stroom én warmte, blijkt biomassa nog altijd een belangrijke rol te spelen. Bijna de helft van de totale productie komt op het conto van biomassa. Het verstoken van biomassa zorgt voor warmte in gebouwen, stroom in het net en biobrandstoffen voor vervoersmiddelen. Het verbranden van biomassa (vast en vloeibaar) gebeurt op (semi) industriële schaal in biomassa-installaties bij bedrijven. Ook het verstoken van hout door particuliere huishoudens in bijvoorbeeld allesbranders en pellet-kachels en het bij- en meestoken van biomassa (vooral houten pellets) in kolencentrales tellen mee als hernieuwbare energie.


Aandeel hernieuwbare energie (stroom + warmte) per bron in 2020 (© Energieopwek.nl).

Of dat biomassa het label ‘hernieuwbaar’ mag dragen, daarover zijn de deskundigen het al langere tijd oneens. Bij verbranding van biomassa komt immers CO2 vrij. Het aanplanten van veel nieuwe bomen kan het tegenwicht vormen. Naarmate bomen doorgroeien, kunnen ze steeds meer CO2 opnemen. Volgens diverse experts neemt dit echter te veel tijd in beslag. In elk geval is het kabinet voornemens om het bij- en meestoken in kolencentrales vanaf 2025 te verbieden.

Energieopwek.nl houdt dagelijks bij hoeveel duurzame energie in Nederland wordt opgewekt en uit welke bronnen (bijvoorbeeld zon, wind, biomassa, warmtepomp). Per bron wordt de bijdrage aan de totale duurzame-energieproductie in beeld gebracht. De website is een initiatief van EnTrance/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland, naar aanleiding van het Energieakkoord. Inmiddels behoort het medium tot het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.Vakbond introduceert plan groene staalproductie
Afgelopen vrijdag (11 juni) hebben tientallen medewerkers van Tata Steel Nederland, samen met FNV Metaal, een petitie tot behoud van Tata Steel IJmuiden aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. De petitie ging vergezeld van een plan van de vakbeweging voor vergroening van de staalproductie.
EU wil Importheffing op staal, cement en aluminium
De Europese Commissie is voornemens om bedrijven (of particulieren) die staal, cement en aluminium van buiten de EU invoeren tot de EU, te laten betalen voor de uitstoot van broeikasgassen.
Urgenda eist extra klimaatmaatregelen van kabinet
Stichting Urgenda vraagt het kabinet om binnen een maand extra klimaatmaatregelen te treffen.
MPG per 1 juli aangescherpt
De eis voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) gaat per 1 juli a.s. van 1,0 naar 0,8.
Pagina 1 van 1