Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Windmolens jagen staaltoepassing aan
Ook de laatste jaren blijft de afzet van constructiestaal voor de bouw in de lift zitten. Dat zit 'm vooral in de aanwas van windmolens.
Niet slecht, maar nog lang niet goed genoeg
Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) presenteert onderzoekresultaten CO2-intensieve productieprocessen industriƫle bedrijven.
Milieu-investeringen bedrijfsleven in de lift
Steeds meer bedrijven trekken steeds meer geld uit voor behoud en verbetering van het leefmilieu, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Autofabrikant tekent voor groen staal
Tata Steel Nederland en Ford hebben een principeakkoord gesloten voor levering van groen staal aan de autofabrikant in Europa.
Vernieuwde productkaarten constructiestaal in NMD
De Nationale Milieudatabase (NMD) is sinds vorige maand aangevuld met volledig vernieuwde productkaarten voor constructiestaal.
Roadmap Bouwakkoord Staal ter consultatie
Bouwakkoord Staal presenteert concept Roadmap met handelingsperspectieven voor verduurzaming staal in de bouw.

Concept van Bouwakkoord Staal voor commentaar

31 januari 2021

Voor de verdere verduurzaming van staal in de bouw en infrastructuur hebben vertegenwoordigers van alle verschillende schakels in de brede Nederlandse staalbouwketen – op initiatief van Bouwen met Staal – hun krachten gebundeld voor het Bouwakkoord Staal. Het concept van het akkoord is nu openbaar voor inzage en commentaar.

In het Bouwakkoord Staal zijn de ketenbreed gedragen ambities vastgelegd voor de reductie van CO2, de inzet van hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen, het verminderen van de milieu-impact van stoffen met risico’s voor mens en omgeving én het ‘opschalen’ van circulariteit in ontwikkelen, ontwerpen en bouwen met staal per 2030.

De afgelopen twee maanden hebben de ketenrepresentanten, verenigd in de kerngroep Bouwakkoord Staal, hun kennis, ervaringen en inzichten voor het Bouwakkoord Staal gedeeld. De uitwisselingen en beraadslagingen, onder aanvoering van ‘transitiemakelaar’ Jacqueline Cramer (hoogleraar duurzaam innoveren, Universiteit Utrecht) en ‘kwartiermaker’ Bouwen met Staal, hebben nu geresulteerd in een concept-Bouwakkoord Staal.

Het concept-Bouwakkoord Staal is per 31 januari a.s. openbaar. Zo zijn alle belanghebbenden en belangstellenden binnen de nationale staalbouwketen in de gelegenheid kennis te nemen van het akkoord ‘in wording’ en desgewenst commentaar te geven.

Download concept Bouwakkoord (PDF)

Download Commentaartabel

De openbare consultatie sluit 15 februari a.s.,12:00 uur. Daarna worden alle commentaren verzameld en op 21 februari binnen de werkgroep Bouwakkoord Staal besproken en gewogen. Lancering van het definitieve Bouwakkoord Staal met ondertekening door alle participerende bedrijven en organisaties is voorzien voor maart 2022.

Het concept-Bouwakkoord Staal is samengesteld door de kerngroep Bouwakkoord Staal. De leden (op alfabetische volgorde van bedrijfsnaam) zijn:

Fit for 55 met Staal

Staalbouwketen met Bouwakkoord Staal op weg naar klimaatneutraal bouwen met staal

Alle schakels in de Nederlandse staalbouwketen – van opdrachtgever en ontwerper tot en met producent en demontagebedrijf – gaan samen optrekken voor het (verder) verduurzamen van het bouwen met staal. Vanaf dit jaar werken ze langdurig en intensief samen om (onder meer) de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen bij de staalproductie en -bouw te reduceren. Zo levert de keten een belangrijke bijdrage aan het EU-programma Fit for 55 en het nationaal Klimaatakkoord. De collectieve ambities en doelen van de keten worden binnen afzienbare tijd bekrachtigd met een Bouwakkoord Staal.

Het is misschien wel de grootste uitdaging van de internationale gemeenschap voor nu en straks: hoe reageren en anticiperen we als huidige generatie op de klimaatverandering en beperken we de schadelijke gevolgen ervan voor komende generaties?

Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 °C, hebben zowel de Nederlandse overheid als de Europese Unie ambitieuze doelstellingen geformuleerd om de uitstoot van (vooral) CO2 – onder meer als gevolg van bouwen en gebouwen – drastisch te reduceren. De EU heeft haar concrete doel voor de emissiereductie in de aangesloten landen vastgelegd in het programma ‘Fit for 55’: in 2030 moet de uitstoot van CO2 55% lager zijn dan in 1990.

Ook het ontwikkelen, ontwerpen, produceren en bouwen met staal moet ‘Fit for 55’ worden. Daartoe gaan nu alle schakels in de Nederlandse staalbouwketen hun krachten bundelen.

Bouwakkoord Staal

Op initiatief van de landelijke kennis- en netwerkorganisatie Bouwen met Staal gaan de verschillende disciplines binnen de staalbouwsector – van opdrachtgevers en ontwerpers tot en met staalbouwers, -handelaren, -producenten en demontage- en recyclingbedrijven – de duurzaamheidsambities en -doelen voor 2030, voor de gehéle staalbouwketen vastleggen in een Bouwakkoord Staal.

Het akkoord staat voor wat de staalbouwketen gaat doen om de bouwgebonden emissie van CO2 en andere schadelijke stoffen terug te dringen. Maar ook hoe de keten gaat bijdragen aan de brede doorbraak van het circulair bouwen via (nog) meer en beter hergebruik van constructies en bouwdelen en recycling van materialen.

Naar verwachting in maart 2022 wordt het Staalbouwakkoord namens alle schakels in de keten ondertekend. In een bijbehorende roadmap wordt de route naar het bereiken van de doelen in 2030 uitgestippeld.

Kick-off

Breed draagvlak is de sleutel tot een doeltreffend Staalbouwakkoord. Daarom gaat Bouwen met Staal eerst met de vertegenwoordigers van alle geledingen van de keten om tafel om een gezonde basis te leggen voor gezamenlijke doelen en aanpak. Tijdens de kick-off meeting op donderdagmiddag 30 september bij Tata Steel Nederland in IJmuiden zijn ze geïnformeerd over de uitgangspunten en bedoelingen van Staalbouwakkoord en Roadmap en geënthousiasmeerd om namens hun beroepsgroep of branche actief bij te dragen aan de inhoud. De deelnemers waren (h)erkende representanten van hun beroepsgroep of branche en daarbinnen tegelijkertijd ook de aansprekende ‘koplopers’ op het gebied van verduurzaming. De kick-off meeting is vervolgd met brainstormsessies met de koplopers in november en december 2021 en begin 2022. Deze sessies moeten resulteren in een eerste concept-Roadmap en een contourschets van het Staalbouwakkoord.

Jacqueline Cramer

Jacqueline Cramer, voormalig minister van VROM en momenteel als hoogleraar duurzame innovatie en senior-adviseur duurzaamheid verbonden aan de Universiteit van Utrecht, fungeert als onafhankelijke en deskundige ‘gids’ op weg naar het klimaatneutraal bouwen met staal. De organisatie van het project berust bij Bouwen met Staal, daarbij ondersteund door onder meer Tata Steel Nederland.

  • Foto: Tata Steel.

Update: 19-01-2022.