Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Meeste daken utiliteitsgebouwen geschikt voor zonnepanelen.
De meeste daken van bestaande utiliteitsgebouwen lenen zich voor zonnepanelen, zo blijkt uit recent onderzoek.
Extra fiscaal voordeel voor circulair investeren
De MIA- en Vamil-regelingen zijn vernieuwd. Investeren in de circulaire (bouw)economie is hiermee nog aantrekkelijker geworden.
Doe mee aan de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal
Per 1 januari van het nieuwe jaar kunt u weer projecten indienen voor de Nationale Staalprijs én de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2022.
Recycling metalen bespaart fors op CO2-uitstoot
Het recyclen van staal geeft forse besparingen op de uitstoot van CO2, zo blijkt uit een recente studie van CE Delft.
Koplopers zetten koers naar Bouwakkoord Staal
De strategische en inhoudelijke voorbereidingen voor een Bouwakkoord Staal zijn uit de startblokken.
Groen licht voor groene waterstof
Per 2030 wil Tata Steel Nederland staal gaan maken met waterstof. Die ambitie is haalbaar, concludeert onderzoeksinstituut Roland Berger.
Almere krijgt eerste subsidievrije zonnepark op land
In Almere gaat Vattenfall een zonnepark op land aanleggen zónder overheidssubsidie.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.

Fit for 55 met Staal

Staalbouwketen met Bouwakkoord Staal op weg naar klimaatneutraal bouwen met staal

Alle schakels in de Nederlandse staalbouwketen – van opdrachtgever en ontwerper tot en met producent en demontagebedrijf – gaan samen optrekken voor het (verder) verduurzamen van het bouwen met staal. Vanaf dit jaar werken ze langdurig en intensief samen om (onder meer) de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen bij de staalproductie en -bouw te reduceren. Zo levert de keten een belangrijke bijdrage aan het EU-programma Fit for 55 en het nationaal Klimaatakkoord. De collectieve ambities en doelen van de keten worden binnen afzienbare tijd bekrachtigd met een Bouwakkoord Staal.

Het is misschien wel de grootste uitdaging van de internationale gemeenschap voor nu en straks: hoe reageren en anticiperen we als huidige generatie op de klimaatverandering en beperken we de schadelijke gevolgen ervan voor komende generaties?

Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 °C, hebben zowel de Nederlandse overheid als de Europese Unie ambitieuze doelstellingen geformuleerd om de uitstoot van (vooral) CO2 – onder meer als gevolg van bouwen en gebouwen – drastisch te reduceren. De EU heeft haar concrete doel voor de emissiereductie in de aangesloten landen vastgelegd in het programma ‘Fit for 55’: in 2030 moet de uitstoot van CO2 55% lager zijn dan in 1990.

Ook het ontwikkelen, ontwerpen, produceren en bouwen met staal moet ‘Fit for 55’ worden. Daartoe gaan nu alle schakels in de Nederlandse staalbouwketen hun krachten bundelen.

Bouwakkoord Staal

Op initiatief van de landelijke kennis- en netwerkorganisatie Bouwen met Staal gaan de verschillende disciplines binnen de staalbouwsector – van opdrachtgevers en ontwerpers tot en met staalbouwers, -handelaren, -producenten en demontage- en recyclingbedrijven – de duurzaamheidsambities en -doelen voor 2030, voor de gehéle staalbouwketen vastleggen in een Bouwakkoord Staal.

Het akkoord staat voor wat de staalbouwketen gaat doen om de bouwgebonden emissie van CO2 en andere schadelijke stoffen terug te dringen. Maar ook hoe de keten gaat bijdragen aan de brede doorbraak van het circulair bouwen via (nog) meer en beter hergebruik van constructies en bouwdelen en recycling van materialen.

Naar verwachting in maart 2022 wordt het Staalbouwakkoord namens alle schakels in de keten ondertekend. In een bijbehorende roadmap wordt de route naar het bereiken van de doelen in 2030 uitgestippeld.

Kick-off

Breed draagvlak is de sleutel tot een doeltreffend Staalbouwakkoord. Daarom gaat Bouwen met Staal eerst met de vertegenwoordigers van alle geledingen van de keten om tafel om een gezonde basis te leggen voor gezamenlijke doelen en aanpak. Tijdens de kick-off meeting op donderdagmiddag 30 september bij Tata Steel Nederland in IJmuiden zijn ze geïnformeerd over de uitgangspunten en bedoelingen van Staalbouwakkoord en Roadmap en geënthousiasmeerd om namens hun beroepsgroep of branche actief bij te dragen aan de inhoud. De deelnemers waren (h)erkende representanten van hun beroepsgroep of branche en daarbinnen tegelijkertijd ook de aansprekende ‘koplopers’ op het gebied van verduurzaming. De kick-off meeting is vervolgd met brainstormsessies met de koplopers in november en december 2021 en begin 2022. Deze sessies moeten resulteren in een eerste concept-Roadmap en een contourschets van het Staalbouwakkoord.

Jacqueline Cramer

Jacqueline Cramer, voormalig minister van VROM en momenteel als hoogleraar duurzame innovatie en senior-adviseur duurzaamheid verbonden aan de Universiteit van Utrecht, fungeert als onafhankelijke en deskundige ‘gids’ op weg naar het klimaatneutraal bouwen met staal. De organisatie van het project berust bij Bouwen met Staal, daarbij ondersteund door onder meer Tata Steel Nederland.

  • Foto: Tata Steel.

Update: 19-01-2022.