Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Een beter milieu begint met staal

Circulair bouwen ter discussie
Online event ‘Circulair en remontabel bouwen in de praktijk’, dinsdag 9 november a.s. vanuit de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.
Circulaire belofte ingelost
Tweede ronde voor Tijdelijke Rechtbank Amsterdam.
Staalbouwakkoord beleeft kick-off
Staalbouwketen samen met Jacqueline Cramer op weg naar klimaatneutraal bouwen met staal.
Sneller over op waterstof
Tata Steel Nederland stapt eerder over op de inzet van groene waterstof bij de staalproductie.
Tot 7 miljard euro extra voor reductie CO2-uitstoot
Het demissionair kabinet trekt hoogstwaarschijnlijk nog 6 tot 7 miljard euro extra uit voor het terugdringen van de uitstoot van CO2.
Eerste fossielvrije staal geproduceerd
Als eerste staalfabrikant ter wereld is SSAB erin geslaagd fossielvrij staal te vervaardigen, met behulp van waterstof.
Steun voor energiebesparing MKB
Per 1 oktober a.s. opent RVO.nl voor MKB-bedrijven een nieuwe subsidieregeling energiebesparende maatregelen.
Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering van kracht
Hiermee is de weg vrij voor bouwactiviteiten zonder natuurvergunning in de nabijheid van beschermde natuurgebieden.

Fit for 55 met Staal

Staalbouwketen met Staalbouwakkoord op weg naar klimaatneutraal bouwen met staal

Alle schakels in de Nederlandse staalbouwketen – van opdrachtgever en ontwerper tot en met producent en demontagebedrijf – gaan samen optrekken voor het (verder) verduurzamen van het bouwen met staal. Vanaf dit jaar werken ze langdurig en intensief samen om (onder meer) de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen bij de staalproductie en -bouw te reduceren. Zo levert de keten een belangrijke bijdrage aan het EU-programma Fit for 55 en het nationaal Klimaatakkoord. De collectieve ambities en doelen van de keten worden binnen afzienbare tijd bekrachtigd met een Staalbouwakkoord.

Het is misschien wel de grootste uitdaging van de internationale gemeenschap voor nu en straks: hoe reageren en anticiperen we als huidige generatie op de klimaatverandering en beperken we de schadelijke gevolgen ervan voor komende generaties?

Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 °C, hebben zowel de Nederlandse overheid als de Europese Unie ambitieuze doelstellingen geformuleerd om de uitstoot van (vooral) CO2 – onder meer als gevolg van bouwen en gebouwen – drastisch te reduceren. De EU heeft haar concrete doel voor de emissiereductie in de aangesloten landen vastgelegd in het programma ‘Fit for 55’: in 2030 moet de uitstoot van CO2 55% lager zijn dan in 1990.

Ook het ontwikkelen, ontwerpen, produceren en bouwen met staal moet ‘Fit for 55’ worden. Daartoe gaan nu alle schakels in de Nederlandse staalbouwketen hun krachten bundelen.

Staalbouwakkoord

Op initiatief van de landelijke kennis- en netwerkorganisatie Bouwen met Staal gaan de verschillende disciplines binnen de staalbouwsector – van opdrachtgevers en ontwerpers tot en met staalbouwers, -handelaren, -producenten en demontage- en recyclingbedrijven – de duurzaamheidsambities en -doelen voor 2030, voor de gehéle staalbouwketen vastleggen in een Staalbouwakkoord.

Het akkoord staat voor wat de staalbouwketen gaat doen om de bouwgebonden emissie van CO2 en andere schadelijke stoffen terug te dringen. Maar ook hoe de keten gaat bijdragen aan de brede doorbraak van het circulair bouwen via (nog) meer en beter hergebruik van constructies en bouwdelen en recycling van materialen.

Naar verwachting in het najaar van 2022 wordt het Staalbouwakkoord namens alle schakels in de keten ondertekend. In een bijbehorende roadmap wordt de route naar het bereiken van de doelen in 2030 uitgestippeld.

Kick-off

Breed draagvlak is de sleutel tot een doeltreffend Staalbouwakkoord. Daarom gaat Bouwen met Staal eerst met de vertegenwoordigers van alle geledingen van de keten om tafel om een gezonde basis te leggen voor gezamenlijke doelen en aanpak. Tijdens deze kick-off meeting op donderdagmiddag 30 september bij Tata Steel Nederland in IJmuiden worden zij geïnformeerd over de uitgangspunten en bedoelingen van Staalbouwakkoord en Roadmap en geënthousiasmeerd om namens hun beroepsgroep of branche actief bij te dragen aan de inhoud.

De deelnemers aan de kickoff meeting zijn de (h)erkende representanten van hun beroepsgroep of branche en daarbinnen tegelijkertijd ook de aansprekende ‘koplopers’ op het gebied van verduurzaming.

De kick-off meeting krijgt later dit jaar een vervolg in de vorm van een brainstormsessie met de koplopers. Deze sessie moet resulteren in een eerste concept-Roadmap en een contourschets van het Staalbouwakkoord.

Jacqueline Cramer

Jacqueline Cramer, voormalig minister van VROM en momenteel als hoogleraar duurzame innovatie en senior-adviseur duurzaamheid verbonden aan de Universiteit van Utrecht, treedt op als dagvoorzitter van de kick-off meeting. Ook na deze bijeenkomst blijft ze fungeren als onafhankelijke en deskundige ‘gids’ op weg naar het klimaatneutraal bouwen met staal.

De organisatie van het project berust bij Bouwen met Staal, daarbij ondersteund door onder meer Tata Steel Nederland.

  • Tijdens de Staalbouwdag 2021, 11 oktober a.s. in Amsterdam, belicht de voorzitter van de Bouwen met Staal-werkgroep Staalbouwakkoord, Hans Schepers (directeur van Tata Steel Building Systems Nordic) de achtergronden en uitgangspunten van het Staalbouwakkoord. U kunt de presentatie, als onderdeel van het Staalbouwdag-congres, gratis ‘fysiek’ bijwonen of volgen via de livestream.
  • Foto: Tata Steel.

Update: 28-09-2021.